การบริหารการศึกษา(Educational Administration)

สุรินทร์ หล้าหา นักศึกษาปริญญาเอก สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน รุ่น1/2556

บทความวิชาการบริหารการศึกษา

June 16, 2013 by Mr.surin · No Comments · GS 3202 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

งานวิจัยในประเทศ
ภารดี คำมา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์พหุระดับ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีการศึกษา 2554
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์อร สดเอี่ยม
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย
494 หน้า
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อค้นหาปัจจัยระดับครูและระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และเพื่อสร้างโมเดลพหุระดับของปัจจัยระดับครู และปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูง จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน และครู จำนวน 3 คน รวมจำนวน 16 คน กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 150 โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ และผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คน ครูผู้สอนโรงเรียนละ 7 คน รวมจำนวน 1,200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 1ฉบับ และแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และการพรรณนาวิเคราะห์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ทดสอบค่าที ทดสอบค่าไคสแควร์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูง เห็นด้วยว่าตัวแปรทุกตัวที่กำหนดในกรอบแนวคิดของการวิจัยเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันระหว่างกรอบแนวคิดของการวิจัยกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก
3. ปัจจัยระดับครู คือ ความผูกพันต่อองค์การ และความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าความผูกพันต่อองค์การและความสามารถในการทำงานเป็นทีมสูงจะทำให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้นและตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 92.13 (R2=0.9213)
4. ปัจจัยระดับโรงเรียน คือ สุขภาพองค์การของโรงเรียน และสมรรถนะการทำงานของผู้บริหารโรงเรียน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนและสมรรถนะการทำงานของผู้บริหารโรงเรียน สูงจะทำให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ ร้อยละ 12.50 (R2=0.1250)

คำสำคัญ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน : การศึกษาขั้นพื้นฐาน : พหุ

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment