การบริหารการศึกษา(Educational Administration)

สุรินทร์ หล้าหา นักศึกษาปริญญาเอก สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน รุ่น1/2556

Policy proposals for the integrated study of the social world and the region, Thailand

October 20, 2013 by · No Comments · สัปดาห์ที่ 1 วันอาทิตย์

Policy proposals for the integrated study of the social world and the region, Thailand

งานข้อเสนอบูรณาการเชิงนโยบายการศึกษาไทย

October 20, 2013 by · No Comments · ช่วงพักเรียนทำบล็อกผิดๆ ถูก ๆ

ข้อเสนอนโยบายเชิงบูรณาการสำหรับการศึกษาไทยในสังคมโลกและภูมิภาค (ใช้)

ทดลองตั้งหัวข้องานวิจัย

July 10, 2013 by · No Comments · GS 3202 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

งานชิ้นที่ 5
GS 3301 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา (Fundamental of Education Administration)
เสนออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา พระมหาสมัย ผาสุโก ดร. E-mail [email protected]
ดร.วิลัยภรณ์ เสรีวัฒน์ E-mail: [email protected]
นายสุรินทร์ หล้าหา บัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาดุษฏีบัณฑิต (ศษ.ด.) สาขาวิชา การบริหารการศึกษา
รหัสนักศึกษา 5630440532012
******************
1.ชื่องานวิจัย การวิเคราะห์องค์ประกอบและการพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
Factors Analysis And Indicators Development of SBM.
In Basic Education Schools
2. คำถามการวิจัย
1. องค์ประกอบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้าง
2. ตัวชี้วัดองค์ประกอบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้าง
3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อทราบองค์ประกอบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อนำเสนอตัวชี้วัดการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. คำสำคัญ : การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน, การพัฒนาตัวชี้วัด, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.วิธีการวิจัย: การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

Link PAR

June 30, 2013 by · No Comments · ช่วงพักเรียนทำบล็อกผิดๆ ถูก ๆ

Link Apisit

บทความวิชาการบริหารการศึกษา

June 16, 2013 by · No Comments · GS 3202 พื้นฐานทางการบริหารการศึกษา

งานวิจัยในประเทศ
ภารดี คำมา : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์พหุระดับ
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ปีการศึกษา 2554
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิมพ์อร สดเอี่ยม
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เชาว์ อินใย
494 หน้า
บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาระดับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อค้นหาปัจจัยระดับครูและระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และเพื่อสร้างโมเดลพหุระดับของปัจจัยระดับครู และปัจจัยระดับโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยเชิงคุณภาพได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูง จำนวน 4 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน จำแนกเป็น ผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน และครู จำนวน 3 คน รวมจำนวน 16 คน กลุ่มตัวอย่างการวิจัยเชิงปริมาณ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 150 โรงเรียน โดยใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ และผู้ให้ข้อมูลหลักคือ ผู้บริหารโรงเรียนละ 1 คน ครูผู้สอนโรงเรียนละ 7 คน รวมจำนวน 1,200 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จำนวน 1ฉบับ และแบบสอบถาม จำนวน 1 ฉบับ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา และการพรรณนาวิเคราะห์ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสูงสุด ค่าต่ำสุด ค่าความเบ้ ค่าความโด่ง ทดสอบค่าที ทดสอบค่าไคสแควร์ การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ค่าสัมประสิทธิ์ สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์โมเดลเชิงเส้นตรงระดับลดหลั่น
ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมายจากโรงเรียนที่มีประสิทธิผลสูง เห็นด้วยว่าตัวแปรทุกตัวที่กำหนดในกรอบแนวคิดของการวิจัยเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน และมีความคิดเห็นสอดคล้องกันระหว่างกรอบแนวคิดของการวิจัยกับสภาพการณ์ที่เป็นจริง
2. โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีประสิทธิผลอยู่ในระดับมาก
3. ปัจจัยระดับครู คือ ความผูกพันต่อองค์การ และความสามารถในการทำงานเป็นทีมมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่าความผูกพันต่อองค์การและความสามารถในการทำงานเป็นทีมสูงจะทำให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้นและตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ร้อยละ 92.13 (R2=0.9213)
4. ปัจจัยระดับโรงเรียน คือ สุขภาพองค์การของโรงเรียน และสมรรถนะการทำงานของผู้บริหารโรงเรียน มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงว่า สุขภาพองค์การของโรงเรียนและสมรรถนะการทำงานของผู้บริหารโรงเรียน สูงจะทำให้ประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้น ทั้งนี้ตัวแปรสามารถร่วมกันอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนได้ ร้อยละ 12.50 (R2=0.1250)

คำสำคัญ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน : การศึกษาขั้นพื้นฐาน : พหุ

บทความทางการบริหารการศึกษา

June 11, 2013 by · No Comments · สัปดาห์ที่ 1 วันอาทิตย์

Universities offered courses globalization

June 10, 2013 by · 1 Comment · สัปดาห์ที่ 1 วันอาทิตย์

GBL MIN รายวิชาโลกาภิวัฒน์

มหาวิทยาลัย/วิทยาลัยต่างประเทศที่เปิดสอน สาขาวิชาโลกาภิวัฒน์

June 9, 2013 by · No Comments · สัปดาห์ที่ 1 วันอาทิตย์

Huron University College
University of Windsor
Wilfrid Laurier University
York University, Toronto, Ontario
Tama University
California State University at Monterey Bay
Hamline University, Minnesota
The New School – Eugene Lang College, New York
Penn State Berks College, Pennsylvania
St. Lawrence University, New York
University of California – Santa Barbara
University of Illinois, Urbana – Champaign
University of Wisconsin, Milwaukee
Webster University, St. Louis, Missouri
Winona State University, Minnesota

สัปดาห์ที่ 1

June 8, 2013 by · No Comments · GS 3302 ทฤษฏีและแนวโน้มการเพื่อการบริหารการศึกษา

1. ชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษา

2. ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่มอบหมาย

3. แบ่งกลุ่มเพื่อนำเสนองาน

ชี้แจงทำความเข้าใจและตกลงในเงื่อนไขกติกาการเรียนการสอนมอบหมายงาน

June 8, 2013 by · No Comments · GS 3302 ทฤษฏีและแนวโน้มการเพื่อการบริหารการศึกษา

1.ชี้แจงวัตถุประสงค์การศ

3. ชี้แจงเกี่ยวกับงานมอบหมายงาน